فوتبال ایران نیاز به تغییرات اساسی دارد / ک‍ی روش باید کار کردن برای مردم بزرگ ایران را افتخار خود بد