جوان کلیپ «شیب» مقابل دوربین پایتخت ۴/ وعده تنابنده تحقق یافت