پاسخ به شبهاتی در زمینه بن کارت‌های ویژه بخش بین‌الملل