۱۲۰ برنامه در سالروز آزادسازی خرمشهر در این شهر برگزار می شود