احمد شاکری: بدون قلم، کتاب و دانش بعد مهمی از زندگی آدم مفقود می‌ماند