طرح‌های اسکان و آبرسانی و خدمات‌دهی به عشایر دشتی اجرا می‌شود