سال گذشته ۶۵ درصد نیاز صنعت به سرمایه در گردش تأمین شد