فیلم: دیدگاه رییس سازمان بورس از شرایط روز و آینده بورس