طرحي که با ارسال پيامک به نمايندگان تصويب خواهد شد