جشن دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در شان دانشگاه و دانشجو نبود/ انجمن اسلامی هیچ همکاری در این جشن نداشت