لزوم افزایش پهنای باند اینترنت خارگ برای ترویج فرهنگ کتابخوانی الکترونیک