اعتلای فرهنگ و حفظ نظام اسلامی از مهمترین معروفات است