اتاق عملیاتی آمریکا برای حمایت از القاعده در سوریه