افتخار می کنم پسر برانکو باشم / پرسپولیسی هستم اما اگر برانکو پیشنهاد بدهد قبول نمی کنم!