فوری/شرکت نفتی آرامکو عربستان هدف بمباران قرار گرفت