برپایی نمایشگاه آثارقهوه خانه ای بمناسبت روز فردوسی درفرهنگسرای بهمن