قاتلی که مقتول را با الکل به قتل رسانده بود، دستگیرشد