دانشجويان مجتمع پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت جشن گرفتند