رفتار عقلایی طرف‌های مذاکره می‌تواند توافق حاصله را به نفع طرفین کند