اختصاص 1.5 میلیارد تومان برای کاهش تلفات برق در رفسنجان