مسئولان به کشف استعدادهای ورزشی دانش آموزی توجه کنند