علت عدم برگزاری شهرآورد هشتادم در روز پنجشنبه اعلام شد