تکمیل کابینه کامرون با کمترین تغییرات /تشکیل کابینه درسایه حزب کارگر