لاریجانی: متن توافقنامه نهایی در همان چارچوبی که مذاکرات به نتیجه رسیده در حال نگارش است