ایران روزانه ۴۵۰ میلیون مترمکعب از پارس جنوبی برداشت می‌کند