افتتاح دفترشورای روابط عمومیهای یزد/رونمایی ازپوستر هفته ارتباطات