ظریف:طرح کنگره آمریکا تاثیری در دستیابی به توافق ندارد