توجیه رئیس نمایشگاه کتاب برای دلجویی از مهدی خزعلی