اعتراض به بیک‌زاده و کرار و عملکرد فروزان/قلعه‌نویی تنها ناظر بود