نخستین تمرین سرخ پوشان برای رویارویی با استقلال تهران