اگر پرچم کشورمان را جایی آتش بزنند حرامزاده ام که با داشتن بمب هسته ای آن کشور را با خاک یکی نکنم!