تخصیص 1.8 میلیارد ریال اعتبار برای فرهنگ و ورزش خارگ