۲۰ سال است گرفتار زیرمیزی پزشکان هستیم/ نظارت جدی بر تعرفه ها