هیچ رفتار خشونت آمیزی در پلیس آگاهی قابل قبول نیست