در طرح میدان مرکزی انزلی از مردم نظرسنجی می‌کنیم/انتقال شنبه بازار انزلی