استخدام کارشناس حسابداری یا کامپیوتر در شرکت جاوید بتن واقع در استان فارس