سیدعباس صالحی از حضور رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه کتاب خبر داد