مدیریت بدون ایمان واخلاق، جامعه را از مولفه‏ های قرآنی دور می کند