حفظ منزلت و دستیابی به موارد لحاظ شده در قانون، خواسته ایثارگران است