تحولی که در سال های اخیر در گروه سایپا ایجاد شده کم نظیر است