بانوان در شرایط برابر برای پست های مدیریتی اولویت دارند