استاد دانشگاه صنعا: عربستان برای سرکوب استقلال مردم به یمن حمله کرد