استخدام تکنسین نصب و استقرار و پشتیبان در شرکت IT واقع در استان تهران