تماشاگران دربی در کار داوری دخالت نکنند/ ناظرین محسوس و نامحسوس کمیته انضباطی در ورزشگاه حضور خواهند