یک شرکت بیمه وارد مزایده می‌شود اعلام موجودیت چهارمین خریدار رسمی پرسپولیس