آرتور آسابرگر: مخاطب رسانه گاهی باید اندک اما تصمیم گیر باشد