متن توافق هسته ای تفسیرپذیر نباشد/ فرهنگ اصیل تقویت شود