امتیاز سایپا در آستانه انتقال به کاشان/ سایپا به دنبال اجاره پرسپولیس