برگزیدگان بخش طرح ملی کسب و کار المپیاد دانشجویی معرفی شدند