اخطار مجریان نمایشگاه کتاب به غرفه های اغذیه فروشی متخلف